Skolevægring – Brobygningsforløb

Læs mere om skolevægring

Skolevægring – Brobygningsforløb jf. Barnets lov §30, §32 samt §90

I Curea har vi stor erfaring med at arbejde i sager med højt skolefravær og komplekse skoleværingssager.

Når vi kommer ind i sager med skoleværing, er forældrene ofte fastlåste og belastede af situationen, da de gennem en lang periode har forsøgt mange forskellige tiltag, for at få deres barn i skole uden held, hvilke medføre en følelse af afmagt og frustration hos forældrene.

I Curea arbejder vi på at skabe forandringer i fastlåste og uhensigtsmæssige mønstre, forståelser og fortællinger. Vi inddrager barnet, den unge og deres familie i løsningerne, så vi i fællesskab kan vende og stabilisere den bekymrende udvikling i barnets/den unges skoleproblematik.

Vi har i forløbet hele tiden barnets perspektiv i centrum og arbejder ud fra en anerkendende og ressourceorienteret tilgang. Det er afgørende for os at barnet/den unge deltager aktivt i løsninger og beslutninger, da de ofte bærer på mange nederlag og negative erfaringer, hvor de har følt sig misforstået og fejlfortolket.

Brobygningsforløbet er skræddersyet og fleksibelt tilrettelagt med udgangspunkt i barnets, den unges behov, herunder deres funktionsniveau. Vi støtter og aflaster forældrene, ved at give pædagogisk rådgivning, og tager ansvaret for samarbejdet med skolen og børne- og ungerådgiveren. Vores erfaring viser at denne tilgang skaber ro i familien, og sikre en sammenhængende indsats, der styrker familiens trivsel og skaber en tydelig ramme og retning.

Vi tilbyder brobygningsforløb til børn og unge, der skal tilbage til klassefællesskabet og hverdagen, samt til børn og unge, der ikke er i et skoletilbud og hvor det endnu er uafklaret, hvilke skoletilbud de skal starte i.

Da skoleværingssager har en høj grad af kompleksitet, har vi en tæt dialog med familien, børne- og ungerådgiveren og skolen. Dette med henblik på løbende at justere indsatsen og sikre et fælles blik og prioritering, af de forskellige faser i processen med at vende tilbage til skolen.

Unge

I centrum står barnet med skolevægring. Vi er nysgerrige på barnets perspektiv, – hvilke oplevelser har barnet og hvad kan ligge til grund for skolevægringen. Vi har fokus på den anerkendende og tryghedsskabende relation, så barnet føler sig mødt og vi herigennem har mulighed for at lære barnet godt at kende. Vi kan være nysgerrig på, hvilke ressourcer har barnet, hvad motiverer? hvilke narrativer er i spil, hvilke strategier og kan der arbejdes

med disse? Hvordan opleves det sociale og dynamikken i klassefællesskabet og er der betydningsfulde voksne eller gode relationer i kammeratgruppen, der kan trækkes på?

Vi er meget opmærksomme på, at afstemme vores kommunikation og tilgang til det enkelte barn/ung. Både i forhold til aldersgruppe men også i forhold til eventuelle diagnoser. Her trækker vi på vores store viden om f.eks. ASF og ADHD (samt komorbiditet som fx angst).

Familien

Forældrene er dem, der kender barnet bedst og deres viden er værdifuld i processen. Vi er nysgerrige på, hvordan familien bedst kan støtte barnet/den unge mod en tilbagevenden til skolen. Måske kan der justeres i forhold til nogle rutiner, måske er der brug for en højere grad af struktur e.a.

Skolen

Så tidligt som muligt i forløbet, vil vi indgå i dialog med barnets skole. Hvordan har skolen og især klassens team oplevet forløbet og hvilken viden om barnet kan de bringe i spil. Om nødvendigt, – kan der justeres i rammer, tilgange og pædagogisk praksis? Ofte vil der være brug for en langsom tilbagevenden til skolen igen, – hvordan sikres det, at alle trækker i samme retning?

I Curea har vi flere medarbejdere tilknyttet med stor erfaring fra skoleverden, herunder inklusionsvejledere med flere års erfaring i vejledning/supervision samt viden omkring inkluderende læringsmiljøer og trivselsfremmende indsatser.

Lad os hjælpe dig

Kontakt os i dag på telefon (+45) 71 90 57 54 eller email kontakt@curea.dk.

Vi ser frem til at høre fra dig.